beroepsvereniging vbag en rbcz

Sinds 2020 ben ik lid van de beroepsvereniging VBAG

Foto

​Indien u aanvullend verzekerd bent is het mogelijk om een gedeelte van de kosten van een behandeling terug te krijgen van uw verzekeraar. Kijk bij zorgwijzer.nl of uw verzekering behandelingen kan vergoeden. Rolfing valt onder de de verzamelnaam voor alternatieve/complementaire geneeswijzen: natuurgeneeskunde.  Aan deze link kunt u geen rechten ontlenen.

Door het lidmaatschap van de beroepsvereniging voldoe ik aan de eisen die door de nieuwe Wet klachten, kwaliteit en geschillen zorg (WKKGZ) gesteld worden. Daarnaast is ben ik via de beroepsvereniging verzekerd bij Balens mbt beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid.

Indien u klachten heeft over mij met betrekking tot de behandeling of bejegening dan verzoek ik eerst met mij in gesprek te gaan daarover. Mocht u na dit gesprek niet tevreden dan kun u zich tot de VBAG wenden.​Privacy Statement Rolfing Rotterdam

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 •   zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 •   ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • u erop wijs dat u recht heeft op wijziging, aanvulling of algehele verwijdering van uw persoonsgegevens

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 •   Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
  verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 •   Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 •   Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.​

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

 • Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘overige beweegzorg’
 • de kosten van het consult​​

Klachten

​Mocht u een klacht hebben met betrekking tot Rolfing Rotterdam of M.A.J. De Jong, dan kunt u zich eerst direct tot mij wenden. Met alle VBAG-zorgverleners ben ik aangesloten bij een geschillencommissie. Ik doe er alles aan om jou op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Het zou goed zijn als je de kwestie eerst met mij als therapeut bespreekt. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt. Is het moeilijk je ongenoegen mondeling te uiten? Probeer het mij dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesprek onvrede of klacht op.

Als we er samen niet uitkomen:
Voel je je niet in staat de kwestie te bespreken met mij als therapeut, laat de situatie dit niet toe, of komen we er samen niet uit? Dan kun je kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt je bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met jou wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor jouw klacht. Je klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De therapeut om wie het gaat, heeft er recht op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld.

Heb je hulp nodig, of is de kwestie aanleiding om een klacht in te dienen? Neem dan contact op met 
Quasir.
Quasir:
E-mail: bemiddeling@quasir.nl
​telefonisch: 06 4844 5538.
Dit is de directe link naar de website van de VBAG met betrekking tot klachten.